首      页

法师开示

佛教故事

幸福人生

在线共修

经咒学习

大宝法王

道证法师

净土法门

最近更新

居士文章

佛教仪轨

佛友商讯

电 子 书

 

大安法师

法宣法师

星云法师

 

素食护生

佛教问答

世间百态

热点专题

戒杀放生

慧律法师

净界法师

圣严法师

全部资料

佛教知识

法师介绍

佛教寺庙

佛教新闻

戒除邪淫

慈诚罗珠

寂静法师

海涛法师

热门文章

积德改命

精进念佛

深信因果

消除业障

学佛感应

益西彭措

达真堪布

证严法师


首页 -->佛教知识

 诸佛世尊有十种广大佛事


   日期:2009/6/6     下载DOC文档         微博、微信、支付宝分享

大方广佛华严经卷第四十七、佛不思议法品第三十三之二中有经文:
 “诸佛世尊有十种广大佛事,无量无边,不可思议,一切世间诸天及人皆不能知,去、来、现在所有一切声闻、独觉亦不能知,唯除如来威神之力。何等为十?所谓:
 (1)「一切诸佛于尽虚空遍法界一切世界兜率陀天,皆现受生,修菩萨行,作大佛事,无量色相,无量威德,无量光明,无量音声,无量言辞,无量三昧,无量智慧,所行境界摄取一切人、天、魔、梵、沙门、婆罗门、阿修罗等,大慈无碍,大悲究竟,平等饶益一切众生,或令生天,或令生人,或净其根,或调其心,或时为说差别三乘,或时为说圆满一乘,普皆济度,令出生死,是为第一广大佛事。
 (2)「佛子!一切诸佛从兜率天降神母胎,以究竟三昧观受生法如幻、如化、如影、如空、如热时焰,随乐而受,无量无碍,入无诤法,起无著智,离欲清净,成就广大妙庄严藏,受最后身,住大宝庄严楼阁而作佛事,或以神力而作佛事,或以正念而作佛事,或现神通而作佛事,或现智日而作佛事,或现诸佛广大境界而作佛事,或现诸佛无量光明而作佛事,或入无数广大三昧而作佛事,或现从彼诸三昧起而作佛事。佛子!如来尔时在母胎中,为欲利益一切世间种种示现而作佛事。所谓:或现初生,或现童子,或现在宫,或现出家,或复示现成等正觉,或复示现转妙法轮,或示现于入般涅槃,如是皆以种种方便,于一切方、一切网、一切族、一切种、一切世界中而作佛事。是为第二广大佛事。
 (3)「佛子!一切诸佛一切善业皆已清净,一切生智皆已明洁,而以生法诱导群迷,令其开悟,具行众善。为众生故,示诞王宫,一切诸佛于诸色欲宫殿妓乐皆已舍离,无所贪染,常观诸有,空无体性,一切乐具悉不真实,持佛净戒究竟圆满;观诸内宫妻妾、侍从生大悲愍,观诸众生虚妄不实,起大慈心,观诸世间无一可乐而生大喜,于一切法心得自在而起大舍;具佛功德,现生法界,身相圆满,眷属清净,而于一切皆无所著;以随类音为众演说,令于世法深生厌离,如其所行示所得果,复以方便随应教化;未成熟者令其成熟,已成熟者令得解脱,为作佛事令不退转;复以广大慈悲之心,恒为众生说种种法,又为示现三种自在,令其开悟,心得清净。虽处内宫,众所咸睹,而于一切诸世界中施作佛事;以大智慧,以大精进,示现种种诸佛神通,无碍无尽。恒住三种巧方便业,所谓:身业究竟清净、语业常随智慧而行、意业甚深无有障碍,以是方便利益众生。是为第三广大佛事。
 (4)「佛子!一切诸佛示处种种庄严宫殿,观察厌离,舍而出家,欲使众生了知世法皆是妄想、无常、败坏,深起厌离,不生染著,永断世间贪爱烦恼,修清净行,利益众生。当出家时,舍俗威仪,住无诤法,满足本愿无量功德,以大智光灭世痴闇,为诸世间无上福田,常为众生赞佛功德,令于佛所植诸善本,以智慧眼见真实义;复为众生赞说出家,清净无过,永得出离,长为世间智慧高幢。是为第四广大佛事。
 (5)「佛子!一切诸佛具一切智,于无量法悉已知见,菩提树下成最正觉,降伏众魔,威德特尊。其身充满一切世界,神力所作无边无尽,于一切智所行之义皆得自在,修诸功德悉已圆满。其菩提座具足庄严,周遍十方一切世界,佛处其上转妙法轮,说诸菩萨所有行愿,开示无量诸佛境界,令诸菩萨皆得悟入,修行种种清净妙行。复能示导一切众生令种善根,生于如来平等地中,住诸菩萨无边妙行,成就一切功德胜法,一切世界、一切众生、一切佛刹、一切诸法、一切菩萨、一切教化、一切三世、一切调伏、一切神变、一切众生心之乐欲,悉善了知而作佛事。是为第五广大佛事。
 (6)「佛子!一切诸佛转不退法轮,令诸菩萨不退转故;转无量法轮,令一切世间咸了知故;转开悟一切法轮,能大无畏师子吼故;转一切法智藏法轮,开法藏门,除闇障故;转无碍法轮,等虚空故;转无著法轮,观一切法非有无故;转照世法轮,令一切众生净法眼故;转开示一切智法轮,悉遍一切三世法故;转一切佛同一法轮,一切佛法不相违故。一切诸佛以如是等无量无数百千亿那由他法轮,随诸众生心行差别而作佛事不可思议。是为第六广大佛事。
 (7)「佛子!一切诸佛入于一切王都城邑,为诸众生而作佛事,所谓;人王都邑、天王都邑,龙王、夜叉王、乾闼婆王、阿修罗王、迦楼罗王、紧那罗王、摩睺罗伽王、罗刹王、毗舍阇王,如是等王一切都邑。入城门时,大地震动,光明普照,盲者得眼,聋者得耳,狂者得心,裸者得衣,诸忧苦者悉得安乐;一切乐器不鼓自鸣,诸庄严具若著、不著咸出妙音,众生闻者无不欣乐。一切诸佛色身清净,相好具足,见者无厌,能为众生作于佛事。所谓:若顾视,若观察,若动转,若屈伸,若行,若住,若坐,若卧,若默,若语,若现神通,若为说法,若有教敕,如是一切皆为众生而作佛事。一切诸佛普于一切无数世界种种众生心乐海中,劝令念佛,常勤观察,种诸善根,修菩萨行;叹佛色相微妙第一,一切众生难可值遇,若有得见而兴信心,则生一切无量善法,集佛功德普皆清净。如是称赞佛功德已,分身普往十方世界,令诸众生,悉得瞻奉,思惟观察,承事供养,种诸善根,得佛欢喜,增长佛种,悉当成佛。以如是行而作佛事,或为众生示现色身,或出妙音,或但微笑,令其信乐,头顶礼敬,曲躬合掌,称扬赞叹,问讯起居而作佛事。一切诸佛以如是等无量无数不可言说不可思议种种佛事,于一切世界中,随诸众生心之所乐,以本愿力、大慈悲力、一切智力,方便教化,悉令调伏。是为第七广大佛事。
 (8)「佛子!一切诸佛或住阿兰若处而作佛事;或住寂静处而作佛事;或住空闲处而作佛事;或住佛住处而作佛事;或住三昧而作佛事;或独处园林而作佛事;或隐身不现而作佛事;或住甚深智而作佛事;或住诸佛无比境界而作佛事;或住不可见种种身行,随诸众生心乐欲解,方便教化无有休息,而作佛事;或以天身,求一切智而作佛事;或以龙身、夜叉身、乾闼婆身、阿修罗身、迦楼罗身、紧那罗身、摩睺罗伽、人、非人等身,求一切智而作佛事;或以声闻身、独觉身、菩萨身,求一切智而作佛事;或时说法,或时寂默,而作佛事;或说一佛,或说多佛,而作佛事;或说诸菩萨一切行、一切愿,为一行愿而作佛事;或说诸菩萨一行、一愿,为无量行愿而作佛事;或说佛境界即世间境界而作佛事;或说世间境界即佛境界而作佛事;或说佛境界即非境界而作佛事;或住一日,或住一夜,或住半月,或住一月,或住一年,乃至住不可说劫,为诸众生而作佛事。是为第八广大佛事。
 (9)「佛子!一切诸佛是生清净善根之藏,令诸众生于佛法中生净信解,诸根调伏,永离世间;令诸菩萨于菩提道,具智慧明,不由他悟。或现涅槃而作佛事;或现世间皆悉无常而作佛事;或说佛身而作佛事;或说所作皆悉已办而作佛事;或说功德圆满无缺而作佛事;或说永断诸有根本而作佛事;或令众生,厌离世间,随顺佛心,而作佛事;或说寿命终归于尽而作佛事;或说世间无一可乐而作佛事;或为宣说尽未来际供养诸佛而作佛事;或说诸佛转净法轮,令其得闻生大欢喜,而作佛事;或为宣说诸佛境界,令其发心而修诸行,而作佛事;或为宣说念佛三昧,令其发心常乐见佛,而作佛事;或为宣说诸根清净,勤求佛道,心无懈退,而作佛事;或诣一切诸佛国土,观诸境界种种因缘而作佛事;或摄一切诸众生身皆为佛身,令诸懈怠放逸众生悉住如来清净禁戒,而作佛事。是为第九广大佛事。
 (10)「佛子!一切诸佛入涅槃时,无量众生悲号涕泣,生大忧恼,递相瞻顾而作是言:『如来世尊有大慈悲,哀愍饶益一切世间,与诸众生为救为归。如来出现难可值遇,无上福田于今永灭。』即以如是,令诸众生悲号恋慕,而作佛事。复为化度一切天人、龙神、夜叉、乾闼婆、阿修罗、迦楼罗、紧那罗、摩睺罗伽、人、非人等故,随其乐欲,自碎其身以为舍利,无量无数不可思议,令诸众生起净信心,恭敬尊重,欢喜供养,修诸功德,具足圆满。复起于塔,种种严饰,于诸天宫、龙宫、夜叉宫,乾闼婆、阿修罗、迦楼罗、紧那罗、摩睺罗伽、人、非人等诸宫殿中,以为供养。牙齿、爪发咸以起塔,令其见者皆悉念佛、念法、念僧,信乐不回,诚敬尊重,在在处处布施供养、修诸功德;以是福故,或生天上,或处人间,种族尊荣,财产备足,所有眷属悉皆清净,不入恶趣,常生善道,恒得见佛,具众白法,于三有中速得出离,各随所愿获自乘果,于如来所知恩报恩,永与世间作所归依。佛子!诸佛世尊虽般涅槃,仍与众生作不思议清净福田、无尽功德最上福田,令诸众生善根具足、福德圆满。是为第十广大佛事。”
 下载DOC文档     微信分享

请常念南无阿弥陀佛,一切重罪悉解脱!

相关资料12条(站内:华严经       佛事)(五明学佛网:华严经       佛事)  

 觉明法师:觉明上人在张掖大佛寺禅院佛事法会开幕式上的致辞 

 张文良教授:《楞伽经》与灵辨的《华严经论》 

 鎌田茂雄:华严经讲话 二十四、永远之求道——入法界品(三 

 鎌田茂雄:华严经讲话 二十三、唯一法门——入法界品(二) 

 鎌田茂雄:华严经讲话 二十二、善财童子求道——入法界品( 

 鎌田茂雄:华严经讲话 二十一、清凉之心水——离世间品 

 鎌田茂雄:华严经讲话 二十、如来之示现——宝王如来性起品 

 鎌田茂雄:华严经讲话 十九、普贤之行愿——普贤菩萨行品 

 鎌田茂雄:华严经讲话 十八、如来之光明—佛不思议法品、如 

 鎌田茂雄:华严经讲话 十七、文殊菩萨之圣地——菩萨住处品 

 鎌田茂雄:华严经讲话 十六、无量数与寿命——心王菩萨问阿 

 鎌田茂雄:华严经讲话 十五、华严力之发扬——十明品、十忍