ҳ

ʳ

֪ʶ

߹

ʦ

Ӱ

̬

ͨ

ѧϰ

ʦʾ

̹

̨

Ѷ

ֲ

ȫ

ʿ

Ҫ

ѧ𲩿

ĺ

Ժ

ʴ

Ҹ

ҵ

ѧӰԺ

ժ

¸

û

ȵר

а

ɱ

ѧӦ


ҳ -->ʿ -->ת

 ȫģע棩


  ռ    :2017/11/29 9:11:00   ղ   ΢΢š֧  

һ

(001)n m s dn tu.s qi du y. l h d.sn mio sn p tu xi

.٤Ү.ڭ.д

(002)n m s dn tu.f tu j zh s n shn

.Ӿɪ

(003)n m s p.b tu b d.s du p b

.Ӳ.F@

(004)n m s du nn.sn mio sn p tu.j zh nn

..֪

(005)su sh l p ji.sng qi nn

ᆪ.ɮ٤

(006)n m l j lu hn du nn

¬޺

(007)n m s l du b nu nn

¬ನ

(008)n m su ji l tu qi m nn

Ɇo٤

(009)n m l j sn mio qi du nn

¬٤

(010)sn mio qi b l.d b du nu nn

٤.ײ

(011)n m t p l s nn

ɪ

(012)n m x tu y.p d y.tu l l s nn

ϤҮ.Ү.ӆɪ

(013)sh b n.ji l h.su h su l m tu nn

Შū.҆ڭ.ڭ涆Ħ

(014)n m b l h m n

ްφڭĦ

(015)n m yn tu l y

ӆҮ

(016)n m p qi p d

٤ŵ

(017)l tu l y

ӆҮ

(018)w m b d

Ħ

(019)su x y y

ҹҮ

(020)n m p qi p d

٤ŵ

(021)nu l y n y

džҰҮ

(022)pn zh m h.sn m tu l

Ħڭ.Ľӆ

(023)n m x ji l du y

ϤɆoҮ

(024)n m p qi p d

٤ŵ

(025)m h ji l y

ĦڭȆҮ

(026)d l b l n qi l

؆o٤

(027)p tu l.b n ji l y

ӆ.ȆҮ

(028) d m d

Ŀ

(029)shm sh nu np x n

ʬĦ.Ϥ

(030)m d l qi n

Ħo٤

(031)n m x ji l du y

ϤɆoҮ

(032)n m p qi p d

٤ŵ

(033)du tu qi du j l y

٤FㆪҮ

(034)n m b tu m.j l y

ްͷĦ.ㆪҮ

(035)n m b sh l.j l y

ް^.ㆪҮ

(036)n m m n j l y

ĦㆪҮ

(037)n m qi sh j l y

٤^ㆪҮ

(038)n m p qi p d

٤ŵ

(039)d l ch.sh l x nu

ۆo.䆪

(040)b l h l n l sh y

ڭ^Ү

(041)du tu qi du y

F٤Ү

(042)n m p qi p d

٤ŵ

(043)n m m du p y

ްֶҮ

(044)du tu qi du y

F٤Ү

(045) l h d

ڭ

(046)sn mio sn p tu y

Ү

(047)n m p qi p d

٤ŵ

(048) ch p y

ۻ@Ү

(049)du tu qi du y

F٤Ү

(050) l h d

ڭ

(051)sn mio sn p tu y

Ү

(052)n m p qi p d

٤ŵ

(053)p sh sh y j l fi zh l y

@ɳ^Ү¬oҮ

(054)b l p l sh y

ㆪņ^Ү

(055)du tu qi du y

F٤Ү

(056)n m p qi p d

٤ŵ

(057)sn b sh b du

ʦѶ

(058)s lin n l.l sh y

.^Ү

(059)du tu qi du y

F٤Ү

(060) l h d

ڭ

(061)sn mio sn p tu y

Ү

(062)n m p qi p d

٤ŵ

(063)sh j y.m nu y

ἦҰ.ĸҷ

(064)du tu qi du y

F٤Ү

(065) l h d

ڭ

(066)sn mio sn p tu y

Ү

(067)n m p qi p d

٤ŵ

(068)l d n.j d l sh y

.^Ү

(069)du tu qi du y

F٤Ү

(070) l h d

ڭ

(071)sn mio sn p tu y

Ү

(072)d pio.n m s ji l du

ư.Ɇo

(073)y tn p qi p du

٤Ŷ

(074)s dntuqi d s n shn

.٤ɪ

(075)s dn du b d ln

.

(076)nm ep l sh dn

ްņӵ

(077)b l d yng q l

ㆪ熪

(078)s l p b du.ji l h

Ų.҆ڭ

(079)n ji l h.ji ji l h n

҆ڭ.Ȇڭ

(080)b l b d y.ch tu n

φѵҮ.߳

(081)e ji l m l zh

Ȇ܆o

(082)b l d l y.nng ji l

oҮ.҆o

(083)s l p.pn tu nu.m ch n

..Ŀ

(084)s l p.t s zh

.ͻɪ߸

(085)t x f.b n n f l n

ͻϤ.㷥

(086)zh d l sh d nn

ʧ

(087)ji l h.su h s l ru sh

Ɇڭ.ڭ^

(088)p du bng.su n ji l

.Ɇo

(089) s zh bng sh d nn

ɪ߸

(090)n ch ch dn l ru sh

Dzɲ^

(091)b l s tu n ji l

Ɇo

(092) s zh nn

ɪ߸

(093)m h ji l h ru sh

Ħڭ҆ڭ^

(094)p du bng.s n ji l

.Ɇo

(095)s p sh d l n p l ru sh

ᶼņ^

(096)h ln t x f.nn zh n sh n

ͻϤ.

(097)b sh sh.x dn l

ɳ.Ϥ

(098e j n.w tu ji l ru sh

.Ȇ^

(099)eb l sh du j l

ㆪӶ߆

(100)m h b l zhn ch

Ħڭㆪս

(101)m h di du

Ħڭ

(102)m h d sh

Ħڭ^

(103)m h shu du sh p l

Ħڭ˰^ņ

(104)m h b l pn tu l p x n

ĦڭφӆϤ

(105)el y du l

(106)p l j zh

(107)sh p p sh y

(108)b sh l.m l d

^.Ħ

(109)p sh l du

(110)b tng wng ji

(111)b sh l.zh h nu zh

^.ƺǰ

(112)m l zh p.b l zh du

Ħ.ㆪʶ

(113)b sh l chn ch

(114)p shl zh

(115)shn du sh.p t p.b sh du

ȶ.@.Ӷ

(116)s m l b

Ħ

(117)m h shu du

Ħڭ˰

(118)el y du l

(119)m h p l e b l

Ħڭņㆪ

(120)b sh l.shng ji l zh p

^.̽҆

(121)b sh l j m l

^Ħo

(122)j ln tu l

ӆo

(123)b sh l.h s du zh

^.

(124)p d y.qin zh nu.m l ji

Ү.Ǭ.Ħo

(125)k s m.p ji l du n

ĸ.Ɇ

(126)p l zh n j l y

@ǾoҮ

(127)y l t s n shn

ҹɪ

(128)p zh ln p.m n zh

(129)b sh l.ji n ji b l p

^.Ȳ

(130l sh n b sh l.dn zh zh

^ǰ^.

(131)shu du zh.ji m l

˰.Ħ

(132)ch sh sh.b l p

ɲʬ.

(133)y d y d

ĵ

(134)m tu l ji n

ĸӆɒ

(135)su p l chn

@

(136)ju fn d

(137)yn t nm m xi

ӡ.ôôд

ڶ

(138)w xn

ڡ*ţ

(139)l s ji n

oɪҒ

(140)b l sh x du

Ϥ

(141)s d tu.qi d s n shn

.٤ɪ

(142)h xn

(143)d l yng

¬Ӻ

(144)zhn p nu

հ

(145)h xn

(146)d l yng

¬Ӻ

(147)x dn p nu

Ϥ

(148)h xn

(149)d l yng

¬Ӻ

(150)b l s d y.sn b ch.n ji l

ɪҮ..Ɇ

(151)h xn

(152)d l yng

¬Ӻ

(153)s p yo ch.h l ch su

ҩ.Ȇɲ

(154)ji l h ru sh

҆ڭ^

(155)p tng bng.s nu ji l

ڱ.Ɇ

(156)h xn

(157)d l yng

¬Ӻ

(158)zh d l.sh d nn

߶.ʬ

(159)ji l h.su h s l nn

҆ڭ.ڭ

(160)p tng bng.s nu l

ڱ.dž

(161)h xn

(162)d l yng

¬Ӻ

(163)l ch

(164)p qi fn

٤

(165)s d tu.qi d s n shn

.٤ɪ

(166)b l din sh j l

^o

(167)m h su h s l

Ħڭڭ

(168)b sh su h s l.sh l sh

ڭ.҆oɳ

(169)j zh su h s n d l

֪ڭۡ*

(170) b t sh p l du

ņo

(171)zh zh yng ji

߸߸

(172)m h b sh l tu l

Ħڭ^ӆ

(173)d l p p nu

ۆo

(174)mn ch l

(175)w xn

ڡ*ţ

(176)su x d b p d

Ϥ۱Ŷ

(177)m m

ôô

(178)yn t nu m m xi

ӡôôд

(179)l sh p y

(180)zh l b y

ҹ

(181) q n p y

(182)w tu ji p y

ҹ

(183)p sh p y

ɳҹ

(184)sh s du l p y

ҹ

(185)p l zhu ji l p y

ņɆҹ

(186)t s ch p y

ͻɪҹ

(187) sh n p y

ҹ

(188) ji l.m l zh p y

Ȇ.܆oҹ

(189)tu lu n b m jin.b qi b tu p y

ӆᲿֽ.٤ҹ

(190)w l ji p du p y

چŶҹ

(191)l sh tn ch p y

^̳ҹ

(192)nu qi p y

٤ҹ

(193)p tio d p y

ҹ

(194)s b l n p y

ղҹ

(195)yo ch ji l h

ҩ҆ڭ

(196)l ch s.ji l h

˽.҆ڭ

(197)b l du.ji l h

φo.҆ڭ

(198)p sh zh.ji l h

.҆ڭ

(199)b du ji l h

҆ڭ

(200)ji pn cha.ji l h

̲.҆ڭ

(201)b dn nu.ji l h

.҆ڭ

(202)ji zh b dn nu.ji l h

߸.҆ڭ

(203)x qin d.ji l h

ϤǬ.҆ڭ

(204) b x m l.ji l h

ϤĦ.҆ڭ

(205)w tn m tu.ji l h

̴Ħ.҆ڭ

(206)ch y ji l h

ҹ҆ڭ

(207)x l p d.ji l h

oŵ.҆ڭ

(208)sh du h l nn

ڭo

(209)ji p h l nn

ڭo

(210)l d l.h l nn

؆.ڭo

(211)mng su h l nn

æڭo

(212)m tu h l nn

ڭo

(213)m sh h l nn

Ħ^ڭo

(214)sh du h l n

^ڭoŮ

(215)sh b du h l nn

ӱȶڭo

(216)p du h l nn

ڭo

(217)p du h l nn

Ŷڭo

(218) sh zh h l n

ڡڭoŮ

(219)zh du h l n

ʶڭoŮ

(220)d shn s p shn

@

(221)s p ji l h nn

Ž҆ڭ

(222)p tu y sh.chn tu y m

Ү^.ҹ

(223)j l y m

ҹ

(224)b l b l zh ji.q l dn

oφ.o

(225)p tu y sh.chn tu y m

ҹ^.ҹ

(226)j l y m

ҹ

(227)ch yn n.q l dn

.o

(228)p tu y sh.chn tu y m

ҹ^.ҹ

(229)j l y m

ҹ

(230)m h b sh b d y

Ħڭҹ

(231)l tu l.q l dn

ӆ.o

(232)p tu y sh.chn tu y m

ҹ^.ҹ

(233)j l y m

ҹ

(234)nu l y n.q l dn

džҹ.o

(235)p tu y sh.chn tu y m

ҹ^.ҹ

(236)j l y m

ҹ

(237)d du qi l ch x.q l dn

٤.o

(238)p tu y sh.chn tu y m

ҹ^.ҹ

(239)j l y m

ҹ

(240)m h ji l.m d l qi n.q l dn

ĦڭȆ.Ħo٤.o

(241)p tu y sh.chn tu y m

ҹ^.ҹ

(242)j l y m

ҹ

(243)ji b l ji.q l dn

Ȳo.o

(244)p tu y sh.chn tu y m

ҹ^.ҹ

(245)j l y m

ҹ

(246)sh y ji l.m d ji l

^ҹɆ.ĦɆ

(247)s p l tu su d nu.q l dn

ņ涴.o

(248)p tu y sh.chn tu y m

ҹ^.ҹ

(249)j l y m

ҹ

(250)zh du l.p q n.q l dn

͆..o

(251)p tu y sh.chn tu y m

ҹ^.ҹ

(252)j l y m

ҹ

(253)p l yng.q l zh

o.o֪

(254)nn tu j sh l.qi n b d

Ӽɳ.٤

(255)su x y.q l dn

ҹ.o

(256)p tu y sh.chn tu y m

ҹ^.ҹ

(257)j l y m

ҹ

(258)nu ji nu.sh l p n.q l dn

ǽ.ᆪŒ.o

(259)p tu y sh.chn tu y m

ҹ^.ҹ

(260)j l y m ҹ

(261) lu hn.q l dn p tu y sh.chn tu y m

޺.oҹ^.ҹ

(262)j l y m

ҹ

(263)p du l qi.q l dn

٤.o

(264)p tu y sh.chn tu y m

ҹ^.ҹ

(265) j l y m b sh l b n

ҹְ^

(266)j x y.j x y

ҹ.ҹ

(267)ji d b d.q l dn

ȵذ.o

(268)p tu y sh.chn tu y m

ҹ^.ҹ

(269)j l y m

ҹ

(270)l ch wng

(271)p qi fn

٤

(272)yn t nu.m m xi

ӡ.ôôд

Ļ

(273)p qi fn

٤

(274)s d du.b d l

.

(275)n m cu d d

޴ⶼ

(276) x du.nu l l ji

Ϥ.dž

(277)b l p.x p zh

.Ϥ߸

(278)p ji s d du.b d l

.ۆo

(279)sh f l.sh f l

ʲ.ʲ

(280)tu l tu l

ӆӆ

(281)pn tu l.pn tu l.chn tu chn tu

Ƶӆ.Ƶӆ.

(282)h xn

(283)h xn

(284)pn zh

߸

(285)pn zh pn zh pn zh pn zh

߸߸߸߸

(286)su h

ڭ

(287)x x pn

(288) mu ji y pn

IJҮ

(289) b l.t h du pn

(290)p l b l tu pn

ņ

(291) s l.p tu l.b ji pn

؆.ӆ.

(292)s p t p b pn

@

(293)s p nu qi b pn

٤

(294)s p yo ch b pn

ҩ

(295)s p qin t p b pn

Ǭű

(296)s p b dn nu b pn

ŲDZ

(297)ji zh b dn nu b pn

߸DZ

(298)s p t lng zh d b pn

ͻ׵۱

(299)s p t s b l.q s d b pn

ͻɬȡ*硿.ɪ۱

(300)s p sh p l b pn

ʲ

(301)s p b x m l b pn

ŰϤô*

(302)s p sh l p n b pn

ᆪŒ

(303)s p d d j b pn

ŵصۼ

(304)s p d m tu j b pn

ĦӼ̱

(305)s p p tu y.l sh zh l b pn

Ү.ڡ*

(306)sh y ji l.m d ji l

^ҹɆ.ĦɆ

(307)s p l tu su tu j b pn

ņӼ

(308)p d y.zh l b pn

ҹ.چo

(309)zh d l.f q n b pn

߶.

(310)b sh l.j m l

^.Ħo

(311)p tu y.l sh b pn

ҹ.ı

(312)m h b l dng yng.y q l b pn

Ħڭ.VȆo

(313)b sh l.shng ji l y

^.Ɇҹ

(314)b l zhng q.l sh y pn

.^Ү

(315)m h ji l y

ĦڭȆҹ

(316)m h m d l ji n

ĦڭĩoȒ

(317)n m su ji l du y pn

Ɇoҹ

(318)b s n p y pn

ɪҷ

(319)b l h mu n y pn

ڭIJҷ

(320) q n y pn

ҷ

(321)m h ji l y pn

ĦڭɆoҷ

(322)ji l tn ch y pn

Ɇ̴ҷ

(323)mi d l y pn

(324)lo d l y pn

(325)zh wn ch y pn

IJҷ

(326)ji lu l d l y pn

߆oҷ

(327)ji b l y pn

Ȱoҷ

(328) d m zh du.ji sh m sh nu

Ŀʶ.ʬĦ

(329)p s n y pn

˽ҷ

(330)yn j zh

ݼ

(331)s du p xi

д

(332)m m yn t nu m m xi

ôôӡôôд

(333)t s zh zh du

ͻɪ߸ʶ

(334) m d l zh du

ĩoʶ

(335)w sh h l

(336)qi p h l

٤ڭ

(337)l d l h l

؆ڭ

(338)p su h l

ڭ

(339)m sh h l

Ħ^ڭ

(340)sh du h l

(341)sh b du h l

ӱѶڭ

(342)b l y h l

ҹڭ

(343)qin tu h l

Ǭڭ

(344)b sh b h l

ʷڭ

(345)p l h l

Ćڭ

(346)p xi h l

дڭ

(347)b b zh du

㲨ʶ

(348)t s zh zh du

ͻɪ߸ʶ

(349)lo tu l zh du

ӆʶ

(350)yo ch ji l h

ҩ҆ڭ

(351)l ch su.ji l h

ɲ.҆ڭ

(352)b l du.ji l h

ա*.҆ڭ

(353)p sh zh.ji l h

.҆ڭ

(354)b du ji l h

҆ڭ

(355)ji pn cha.ji l h

̲.҆ڭ

(356)x qin tu.ji l h

ϤǬ.҆ڭ

(357)w d m tu.ji l h

Ħ.҆ڭ

(358)ch y ji l h

ҹ҆ڭ

(359) b s m l.ji l h

Ħ.҆ڭ

(360)zhi q g.ch q n.ji l h

լР..҆ڭ

(361)l f d.ji l h

o.҆ڭ

(362)sh m ji.ji l h

^.҆ڭ

(363)sh j n.ji l h

.҆ڭ

(364)lo tu l nn d ji.ji l h

ӆѵ.҆ڭ

(365) ln p.ji l h

.҆ڭ

(366)qin d b n.ji l h

ǬȲ.҆ڭ

(367)sh f l.yn ji x ji

ʲ.ܧ

(368)zhu d yo ji

׹ҩ

(369)d l d yo ji

򡾿*ҩ

(370)zh t tu ji

ͻ

(371)n t sh f l.b shn m.sh f l

ʲ.Ħ.ʲ

(372)b d ji

(373)b d ji

ǵ

(374)sh l s m ji

ɪ

(375)su n b d ji

(376)s p sh f l

ʲ

(377)sh l j d

҇

(378)m tu p d l zh jin

ĩ@ƽ

(379) q l qin

粇ǯ

(380)m qi l qin

Ŀ҇ǯ

(381)ji l t l qin

Ɇoͻǯ

(382)ji l h.ji ln

҆ڭ.

(383)ji n sh ln

ɒ

(384)dn du sh ln

(385)q l y sh ln

(386)m m sh ln

ĩô

(387)b l sh p sh ln

φo

(388)b l s zh sh ln

ɪ߸

(389)w tu l sh ln

ӆ

(390)ji zh sh ln

֪

(391)b x d sh ln

Ϥ

(392)w l sh ln

(393)chng qi sh ln

٤

(394)h x du sh ln

Ϥ

(395)b tu sh ln

(396)su fng yng qi.b l zhng qi sh ln

涷٤.ㆪ٤

(397)b du b du ch

Ѷ߲

(398)ch q n.sh p l

.ʲņ

(399)tu t l ji.jin du l j zh.p l du p

ͻ.͇֪.·

(400)s b l h lng qi

ㇴڭ٤

(401)sh sh d l su nu ji l

ɳɆ

(402)p sh y ji

ɳ

(403) q n.w tu ji

.

(404)m l p l jin du l

ĩ@F

(405) ji l m l du.d lin b ji

Ȇ܆o.

(406)d l l zh

߸

(407)b l s zh ji

цoɪ

(408)s p nu j l

Ǿㆪ

(409)s yn qi b.ji l l yo ch.d l ch

٤.҆oҩ.ۻ

(410)m l sh.fi d shn.su p shn

ĩ.͵.@

(411)x d du.b d l

Ϥ.

(412)m h b sh l s n shn

Ħڭ^ɪ

(413)m h b li zhng q ln

Ħڭ

(414)y b t tu.sh y sh nu

ҹͻ.^

(415)bin d l n

򡾿*

(416)p tu y.pn tn ji l m

Ү.ȇ

(417)d sh.pn tn ji l m

(418)b l p tu.pn tn ji l m

ㆪ.ȇ

(419)du zh tu

ֶ

(420)n

(421) nu l

ǡ*

(422)p sh t

(423)p l b sh l tu l

@^ӆo

(424)pn tu pn tu n

(425)b sh l.bng n pn

^.

(426)h xn d l yin pn

(427)su p h

ɯڭ

ڴһжڶ;Ըĵһй£Ϥԭ߼λ;дҽڣй£սԻԸƷô!

Ҵ

վΪڹصǼDZĻʽվ¡ͼƬƵΪϴз¡ͼƬƵȨͨʼxuhua@xuefo.netȡ磬ڽӵ֪ͨɾDOCĵ     ѧ    ༭ɾ    ΢ŷ

ۺϼ鿴 򷢱            һ߲鿴һ