阿弥陀经资料选读

净土法门:阿弥陀经要解大意[1986年](第十一集)

藕益大师:《佛说阿弥陀经要解》讲义(十四)

净土法门:阿弥陀经要解 第五十七章(1984)

大安法师:《阿弥陀经》的三部重要注疏

净土法门:阿弥陀经要解大意[1986年](第六集)

净土法门:阿弥陀经对现代人的启示 第四章

黄智海居士:阿弥陀经白话解释(25完)

学佛网佛经动画片:佛说阿弥陀经 第二版

莲池大师:佛说阿弥陀经疏钞

净土法门:阿弥陀经疏钞演义 第159集

慧净法师:阿弥陀经中有三段文自古以来长期被误解

法然上人:阿弥陀经释 上

藕益大师:《佛说阿弥陀经要解》讲义(八)

宏圆法师:《佛说阿弥陀经》第三讲讲记

大安法师:《佛说阿弥陀经要解》述义(九)

梦参老和尚:《佛说阿弥陀经》大义 四

净土法门:阿弥陀经对现代人的启示 第三章

佛说阿弥陀经图解

净土法门:阿弥陀经疏钞演义 第77集

净土法门:阿弥陀经疏钞演义 第92集

 
阿弥陀经专题部: 简介| 原文| 白话文| 注音| 浅释| 入门| 法师开示| 感应| 问答| 居士文章|
文章位置:
       微信分享佛说阿弥陀经注音版  

yáoqínsānzàngshījiūluóshí


shìwénshízàishèwèiguóshùyuánqiūsēngqiānèrbǎishírénjiēshìāluóhànzhòngsuǒzhīshìzhǎnglǎoshèjiānliánjiāshèjiāzhānyánchīluóduōzhōupántuóqíenántuóānántuóluóhóuluójiāofànbīntóuluóduòjiāliútuójiébīnnúobáoluóālóutuóshìděngzhūbìngzhūwénshūshīwángāduōqiántuóchángjīngjìnshìděngzhūshìhuányīnděngliàngzhūtiānzhòng。 

ěrshígàozhǎnglǎoshè:‘cóngshì西fāngguòshíwàn亿yǒushìjièmíngyuēyǒuhàoātuójīnxiànzàishuōshèmíngwéigóuzhòngshēngyǒuzhòngdànshòuzhūmíngyòushèguóchónglánshǔnchóngluówǎngchónghángshùjiēshìbǎozhōuwéiràoshìguómíngwéiyòushèguóyǒubǎochígōngshuǐchōngmǎnzhōngchíchúnjīnshābiānjiēdàojīnyínliúchéngshàngyǒulóujīnyínliúchēchìzhūnǎoéryánshìzhīchízhōngliánhuāchēlúnqīngqīngguānghuánghuángguāngchìchìguāngbáibáiguāngwēimiàoxiāngjiéshèguóchéngjiùshìgōngzhuāngyán

 yòushèguóchángzuòtiānyuèhuángjīnwéizhòuliùshítiānmàntuóluóhuāzhòngshēngchángqīngdànshéngzhòngmiàohuāgòngyǎngfāngshíwàn亿shíshíháidàoběnguófànjīngxíngshèguóchéngjiùshìgōngzhuāngyán

 shè:‘guóchángyǒuzhòngzhòngmiàozhīniǎobáikǒngquèyīngshèjiālíngpínqíegòngmìngzhīniǎoshìzhūzhòngniǎozhòuliùshíchūyīnyīnyǎnchànggēnfēnshèngdàofēnshìděngzhòngshēngwénshìyīnjiēniànniànniànsēngshèwèiniǎoshíshìzuìbàosuǒshēngsuǒzhěguósānèdàoshèguóshàngèdàozhīmíngkuàngyǒushíshìzhūzhòngniǎojiēshìātuólìngyīnxuānliúbiànhuàsuǒzuòshèguówēifēngchuīdòngzhūbǎohàngshùbǎoluówǎngchūwēimiàoyīnbǎiqiānzhǒngyuètóngshízuòwénshìyīnzhěránjiēshēngniànniànniànsēngzhīxīnshèguóchéngjiùshìgōngzhuāngyán

 shèyúnhàoātuó? shèguāngmíngliàngzhàoshífāngguósuǒzhàngàishìhàowéiātuóyòushè寿shòumìngrénmínliàngbiānāsēngjiémíngātuóshèātuóchéngláijīnshíjiéyòushèyǒuliàngbiānshēngwénjiēāluóhànfēishìsuànshùzhīsuǒnéngzhīzhūzhòngshìshèguóchéngjiùshìgōngzhuāngyán

 yòushèguózhòngshēngshēngzhějiēshìāzhìzhōngduōyǒushēngchùshùshènduōfēishìsuànshùsuǒnéngzhīzhīdànliàngbiānāsēngshuōshèzhòngshēngwénzhěyīngdāngyuànyuànshēngguósuǒzhěshìzhūshàngshànrénhuìchùshèshǎoshàngēnyīnyuánshēngguóshèruòyǒushànnánshànrénwénshuōātuózhíchímínghàoruòruòèrruòsānruòruòruòliùruòxīnluànrénlínmìngzhōngshíātuózhūshèngzhòngxiànzàiqiánshìrénzhōngshíxīndiāndǎowǎngshēngātuóguóshèjiànshìshuōyánruòyǒuzhòngshēngwénshìshuōzhěyīngdāngyuànshēngguó

 shèjīnzhězàntànātuógōngzhīdōngfāngyǒuāxiàngguāngmiàoyīnshìděnghéngshāshùzhūguóchū广guǎngchángshéxiàngbiànsānqiānqiānshìjièshuōchéngshíyán:“děngzhòngshēngdāngxìnshìchēngzàngōngqièzhūsuǒniànjīngshènánfāngshìjièyǒuyuèdēngmíngwénguāngyànjiāndēngliàngjīngjìnshìděnghéngshāshùzhūguóchū广guǎngchángshéxiàngbiànsānqiānqiānshìjièshuōchéngshíyán:“děngzhòngshēngdāngxìnshìchēngzàngōngqiēzhūsuǒniànjīngshè西fāngshìjièyǒuliàng寿shòuliàngxiàngliàngchuángguāngmíngbǎoxiàngjìngguāngshìděnghéngshāshùzhūguóchū广guǎngchángshéxiàngbiànsānqiānqiānshìjièshuōchéngshíyán:“děngzhòngshēngdāngxìnshìchēngzàngōngqièzhūsuǒniànjīngshèběifāngshìjièyǒuyànjiānzuìshèngyīnnánshēngwǎngmíngshìděnghéngshāshùzhūguóchū广guǎngchángshéxiàngbiànsānqiānqiānshìjièshuōchéngshíyán:“děngzhòngshēngdāngxìnshìchēngzàngōngqièzhūsuǒniànjīngshèxiàfāngshìjièyǒushīmíngwénmíngguāngchuángchíshìděnghéngshāshùzhūguóchū广guǎngchángshéxiàngbiànsānqiānqiānshìjièshuōchéngshíyán:“děngzhòngshēngdāngxìnshìchēngzàngōngqièzhūsuǒniànjīngshèshàngfāngshìjièyǒufànyīn宿xiùwángxiāngshàngxiāngguāngyànjiānbǎohuáyánshēnsuōluóshùwángbǎohuájiànqièshānshìděnghéngshāshùzhūguóchū广guǎngchángshéxiàngbiànsānqiānqiānshìjièshuōchéngshíyán:“děngzhòngshēngdāngxìnshìchēngzàngōngqièzhūsuǒniànjīngshèyúnmíngwéiqièzhūsuǒniànjīngshèruòyǒushànnánshànrénwénshìjīngshòuchízhěwénzhūmíngzhěshìzhūshànnánshànrénjiēwéiqièzhūzhīsuǒniànjiē退tuìzhuǎnānòuduōluósānmiǎosānshìshèděngjiēdāngxìnshòuzhūsuǒshuōshèruòyǒurényuànjīnyuàndāngyuànshēngātuóguózhěshìzhūrénděngjiē退tuìzhuǎnānòuduōluósānmiǎosānguóruòshēngruòjīnshēngruòdāngshēngshìshèzhūshànnánshànrénruòyǒuxìnzhěyīngdāngyuànshēngguóshèjīnzhěchēngzànzhūgōngzhūděngchēngzàngōngérzuòshìyán:“shìjiāmóunéngwéishènnányǒuzhīshìnéngsuōguózhuóèshìjiézhuójiànzhuófánnǎozhuózhòngshēngzhuómìngzhuózhōngānòuduōluósānmiǎosānwéizhūzhòngshēngshuōshìqièshìjiānnánxìnzhīshèdāngzhīzhuóèshìxíngnánshìānòuduōluósānmiǎosānwéiqiēshìjiānshuōnánxìnzhīshìwéishènnán

 shuōjīngshězhūqiūqièshìjiāntiānrénāxiūluóděngwénsuǒshuōhuānxìnshòuzuòér


文章修改或删除)        (下载WORD文件