阿弥陀经资料选读

大愿法师:怎样才是真正会念《阿弥陀经》?

悟显法师:《阿弥陀经疏钞》是净土宗很重要的一部批注

信愿法师:《阿弥陀经》兴起之缘由为何

斌宗法师:佛说阿弥陀经要释

大安法师:《佛说阿弥陀经要解》述义 第四讲

净空法师:阿弥陀经要解 第八章(1984)

净空法师:阿弥陀经要解 第三章(1984)

本源法师:《藕益大师,佛说阿弥陀经要解》讲义(一)

净空法师:阿弥陀经疏钞演义 第229集

净空法师:阿弥陀经疏钞演义 第186集

《阿弥陀经》讲记七:如何获得信心

《佛说阿弥陀经图解》(十八)

净空法师:阿弥陀经疏钞演义 第136集

智随法师:《阿弥陀经要解》略注 后记 再版说明

大安法师:《佛说阿弥陀经要解》述义(十五)

大安法师:《佛说阿弥陀经》讲记 第一讲

宏圆法师:《佛说阿弥陀经》讲记第13讲

净空法师:阿弥陀经疏钞演义 第285集

净空法师:阿弥陀经要解 第十三章(1984)

净空法师:阿弥陀经疏钞演义 第224集

 
阿弥陀经专题部: 简介| 原文| 白话文| 注音| 浅释| 入门| 法师开示| 感应| 问答| 居士文章|
文章位置:        微信分享佛说阿弥陀经注音版  

yáoqínsānzàngshījiūluóshí


shìwénshízàishèwèiguóshùyuánqiūsēngqiānèrbǎishírénjiēshìāluóhànzhòngsuǒzhīshìzhǎnglǎoshèjiānliánjiāshèjiāzhānyánchīluóduōzhōupántuóqíenántuóānántuóluóhóuluójiāofànbīntóuluóduòjiāliútuójiébīnnúobáoluóālóutuóshìděngzhūbìngzhūwénshūshīwángāduōqiántuóchángjīngjìnshìděngzhūshìhuányīnděngliàngzhūtiānzhòng。 

ěrshígàozhǎnglǎoshè:‘cóngshì西fāngguòshíwàn亿yǒushìjièmíngyuēyǒuhàoātuójīnxiànzàishuōshèmíngwéigóuzhòngshēngyǒuzhòngdànshòuzhūmíngyòushèguóchónglánshǔnchóngluówǎngchónghángshùjiēshìbǎozhōuwéiràoshìguómíngwéiyòushèguóyǒubǎochígōngshuǐchōngmǎnzhōngchíchúnjīnshābiānjiēdàojīnyínliúchéngshàngyǒulóujīnyínliúchēchìzhūnǎoéryánshìzhīchízhōngliánhuāchēlúnqīngqīngguānghuánghuángguāngchìchìguāngbáibáiguāngwēimiàoxiāngjiéshèguóchéngjiùshìgōngzhuāngyán

 yòushèguóchángzuòtiānyuèhuángjīnwéizhòuliùshítiānmàntuóluóhuāzhòngshēngchángqīngdànshéngzhòngmiàohuāgòngyǎngfāngshíwàn亿shíshíháidàoběnguófànjīngxíngshèguóchéngjiùshìgōngzhuāngyán

 shè:‘guóchángyǒuzhòngzhòngmiàozhīniǎobáikǒngquèyīngshèjiālíngpínqíegòngmìngzhīniǎoshìzhūzhòngniǎozhòuliùshíchūyīnyīnyǎnchànggēnfēnshèngdàofēnshìděngzhòngshēngwénshìyīnjiēniànniànniànsēngshèwèiniǎoshíshìzuìbàosuǒshēngsuǒzhěguósānèdàoshèguóshàngèdàozhīmíngkuàngyǒushíshìzhūzhòngniǎojiēshìātuólìngyīnxuānliúbiànhuàsuǒzuòshèguówēifēngchuīdòngzhūbǎohàngshùbǎoluówǎngchūwēimiàoyīnbǎiqiānzhǒngyuètóngshízuòwénshìyīnzhěránjiēshēngniànniànniànsēngzhīxīnshèguóchéngjiùshìgōngzhuāngyán

 shèyúnhàoātuó? shèguāngmíngliàngzhàoshífāngguósuǒzhàngàishìhàowéiātuóyòushè寿shòumìngrénmínliàngbiānāsēngjiémíngātuóshèātuóchéngláijīnshíjiéyòushèyǒuliàngbiānshēngwénjiēāluóhànfēishìsuànshùzhīsuǒnéngzhīzhūzhòngshìshèguóchéngjiùshìgōngzhuāngyán

 yòushèguózhòngshēngshēngzhějiēshìāzhìzhōngduōyǒushēngchùshùshènduōfēishìsuànshùsuǒnéngzhīzhīdànliàngbiānāsēngshuōshèzhòngshēngwénzhěyīngdāngyuànyuànshēngguósuǒzhěshìzhūshàngshànrénhuìchùshèshǎoshàngēnyīnyuánshēngguóshèruòyǒushànnánshànrénwénshuōātuózhíchímínghàoruòruòèrruòsānruòruòruòliùruòxīnluànrénlínmìngzhōngshíātuózhūshèngzhòngxiànzàiqiánshìrénzhōngshíxīndiāndǎowǎngshēngātuóguóshèjiànshìshuōyánruòyǒuzhòngshēngwénshìshuōzhěyīngdāngyuànshēngguó

 shèjīnzhězàntànātuógōngzhīdōngfāngyǒuāxiàngguāngmiàoyīnshìděnghéngshāshùzhūguóchū广guǎngchángshéxiàngbiànsānqiānqiānshìjièshuōchéngshíyán:“děngzhòngshēngdāngxìnshìchēngzàngōngqièzhūsuǒniànjīngshènánfāngshìjièyǒuyuèdēngmíngwénguāngyànjiāndēngliàngjīngjìnshìděnghéngshāshùzhūguóchū广guǎngchángshéxiàngbiànsānqiānqiānshìjièshuōchéngshíyán:“děngzhòngshēngdāngxìnshìchēngzàngōngqiēzhūsuǒniànjīngshè西fāngshìjièyǒuliàng寿shòuliàngxiàngliàngchuángguāngmíngbǎoxiàngjìngguāngshìděnghéngshāshùzhūguóchū广guǎngchángshéxiàngbiànsānqiānqiānshìjièshuōchéngshíyán:“děngzhòngshēngdāngxìnshìchēngzàngōngqièzhūsuǒniànjīngshèběifāngshìjièyǒuyànjiānzuìshèngyīnnánshēngwǎngmíngshìděnghéngshāshùzhūguóchū广guǎngchángshéxiàngbiànsānqiānqiānshìjièshuōchéngshíyán:“děngzhòngshēngdāngxìnshìchēngzàngōngqièzhūsuǒniànjīngshèxiàfāngshìjièyǒushīmíngwénmíngguāngchuángchíshìděnghéngshāshùzhūguóchū广guǎngchángshéxiàngbiànsānqiānqiānshìjièshuōchéngshíyán:“děngzhòngshēngdāngxìnshìchēngzàngōngqièzhūsuǒniànjīngshèshàngfāngshìjièyǒufànyīn宿xiùwángxiāngshàngxiāngguāngyànjiānbǎohuáyánshēnsuōluóshùwángbǎohuájiànqièshānshìděnghéngshāshùzhūguóchū广guǎngchángshéxiàngbiànsānqiānqiānshìjièshuōchéngshíyán:“děngzhòngshēngdāngxìnshìchēngzàngōngqièzhūsuǒniànjīngshèyúnmíngwéiqièzhūsuǒniànjīngshèruòyǒushànnánshànrénwénshìjīngshòuchízhěwénzhūmíngzhěshìzhūshànnánshànrénjiēwéiqièzhūzhīsuǒniànjiē退tuìzhuǎnānòuduōluósānmiǎosānshìshèděngjiēdāngxìnshòuzhūsuǒshuōshèruòyǒurényuànjīnyuàndāngyuànshēngātuóguózhěshìzhūrénděngjiē退tuìzhuǎnānòuduōluósānmiǎosānguóruòshēngruòjīnshēngruòdāngshēngshìshèzhūshànnánshànrénruòyǒuxìnzhěyīngdāngyuànshēngguóshèjīnzhěchēngzànzhūgōngzhūděngchēngzàngōngérzuòshìyán:“shìjiāmóunéngwéishènnányǒuzhīshìnéngsuōguózhuóèshìjiézhuójiànzhuófánnǎozhuózhòngshēngzhuómìngzhuózhōngānòuduōluósānmiǎosānwéizhūzhòngshēngshuōshìqièshìjiānnánxìnzhīshèdāngzhīzhuóèshìxíngnánshìānòuduōluósānmiǎosānwéiqiēshìjiānshuōnánxìnzhīshìwéishènnán

 shuōjīngshězhūqiūqièshìjiāntiānrénāxiūluóděngwénsuǒshuōhuānxìnshòuzuòér


下载WORD文件