首      页

法师开示

佛教故事

幸福人生

在线共修

经咒学习

大宝法王

道证法师

净空法师

最近更新

居士文章

佛教仪轨

佛友商讯

电 子 书

 

大安法师

法宣法师

星云法师

正法护持

素食护生

佛教问答

世间百态

热点专题

戒杀放生

慧律法师

净界法师

圣严法师

全部资料

佛教知识

法师介绍

佛教寺庙

佛教新闻

戒除邪淫

慈诚罗珠

寂静法师

海涛法师

热门文章

积德改命

精进念佛

深信因果

消除业障

学佛感应

益西彭措

达真堪布

证严法师


首页 -->法师开示

 德森法师:复钱晓朕居士书


   日期:2019/12/2 8:55:00     下载DOC文档         微博、微信、支付宝分享

 复钱晓朕居士书(一九四六年二月一日)

 晓朕老居士净鉴。日前汪居士转到九月八日大函,因知令少君将抵沪,乃静候面洽,再行奉复。昨日令少君枉顾,交下八月二十四,又九月八日,及三十日,三次大函,均悉一一。又诸位功德金,计法币八百元,(由伪币十六万元折合)同时照收无讹。佳作谨告中日两国人民书,亦早由汪居士交到。今将各件,条复如下。

 (一)各功德款,只贵大本堂助弘化费两万元收据现成,当掣交令少君转上并附说明一切,谅达。其余需待分交各方,掣到手条,今始一并附函寄上。

 (二)承询九华、天童、育王,艰窘真相,森亦未经目睹,不能形容。但值此国难时期,人人艰困,固不待言。沪地筹款稍易,闻发心捐助者亦不乏人。森力量轻微,有人承办之事,尽管由人负责,森且随缘助成耳。(本刊披露后,托转款者,亦稍有人。幸经手汇款之方子潘,与森亦颇相厚耳。)

 (三)居士修持久专,非森所能比拟。加之利人心切,正无妨自利利他,森忝居方外,自利毫无,故急需摆脱,期免自他具溺之大患。

 (四)佳作文稿,尊见,亦觉未能放胆尽言。森细读一过,似无妨全篇公布。但月刊目下确由倪居士经手编订,故凡收各稿,均即交其主裁。他们终因胆小慎重,怕犯共怒,节略刊发,编入五十三期。但见觉有情刊,亦与倪所节者无多出入。足徵个人所见,欲求如居士与森相同者,殊少其人。

 (五)纪念会与森之关系如何,亦人各异见。如居士之主张一致者,森知(最关重要者)有宝乐笵汪钟,与妙真和尚等数人。其余虽有同者,大都无力能及。即重要数人,虽欲办到,亦多感困难。森亦深感居士与诸位爱护之念,如能办到如居士所主,自应双方迁就,以副诸公之厚爱,第恐深难如愿耳。复有一部分人,赞成须不顾一切,从早退休,以期专办己事。最力者,即现在灵岩闭关之了然法师。(实为森之善知识)他则不特不赞成迁就,且力责森求脱之志不坚决。即望从早丢下,速到灵岩闭关为要。若为森个人言,当以此为切当。若顾及已成多年之会务计,当以居士所拟为合宜。至欲森专为人忙,勿及己事者,亦有其人,此不足与议。森今决定者,准至十一月初四交谢退休。至能否顾及会方,且随缘耳。(大众有办法,且接受。无办法,则不能顾及。现会众仍在设法计议中。)

 (六)来示主将苏弘化社结束,以免无事自扰一层,此由不知苏沪事实所致。苏社一时不能结束,为尚有许多存书,均二十六年以前印好者。国难期间,无法运沪。至苏方已罄,此间近年添印者,只以少数邮苏,应少数之需要。此间所无,须苏寄来者,亦然。若外方所请多数,即以何方多存者付邮,以免双倍邮资,处近数年交通困难之环境下,只有如此办法,想居士已知如此,自可见原矣。

 (七)居士虽不居本会何级会员名义,实际护持本会,不在宝乐笵钟诸常理之下。本会同人,亦多知感。古历十一月初四,如能枉驾指导一切,于公(会中)于私(森)当有大利。会众固同表欢迎,森尤当特别感激。(宝乐倪等,尚有若得会所,拟请驾常用在会,主持一切之念,第不知尊意如何。)

 (八)令少君带下之九月八日大示中,有十八日由柳玉丰君划上十万元之语,大约即贵社拟惠与森者。森无需要,何敢妄贪,归公实为允当。除此之外,柳君未交别款。

 (九)尊需佛法导论等,龙舒文三册,续嘉言二册,当即检交令少君,嘱代邮寄。今顺无锡轮船运藏经之便,亦即交其一并转上。此作结缘。居士有便,多作功德,森实欢迎。导论现全缺,正在设法再版中。

 (十)贵大本堂助德育、鹿苑、觉刊,两包供养九华、天童、育王,各款,均代分交清楚。各收据今亦一并附上。(因候各收条故延多日)

 (十一)天明已久,日光尚未遍照,乡间较前益危,此实环境所使,一时骤难解除。居士清贫,安乐自在,实为幸福。古云,匹夫无罪,怀璧其罪。佛告阿难,毒蛇毒蛇。惜今人不悟,偏欲毒蛇尽至其家,被毒螫死仍不悔耳。

 (十二)都会虽稍安,终因生活艰难,人民仍感痛苦难熬。森乃慰之曰,若未天明,痛苦仍当有加无已。今幸天明,虽痛苦骤难解除,较之亡国奴,实属天渊。即今不致做亡国奴之痛苦,总算已经解除矣。(如欲永免此苦,须读居士谨告中日人士书,及倪正和之抗战胜利与民族精神,与森藉答某居士函普告大众,暨各庆祝特刊各文。)保全国本,目下虽仍在痛苦中,终有解除痛苦之希望。若做亡国奴,便永在痛苦中,再无解除之希望矣。诸人闻此,莫不首肯。

 (十三)承嘱本刊普劝全国佛教徒,各别举行法会,超度全世界阵亡将士,并祈祷世界永久和平,此实先得我心者,森每日功课后,皆有此等回向。五十一期目录旁刊载,改用宝居士拟稿,因比森稿活泼故。即此次庆祝,森思佛弟子,多主密行,不欲人知。(如居士与森等,天天回向之事实,实大有其人。)虽获实益,不信佛法者无闻见,终不承认。故佛教徒,迭受革命障碍物,社会蛀米虫,凉血动物等排斥讥评。此次为五千年来之大转变,必须有一权实双行,内外兼顾之表示。除遵照中央规定各寺院届时撞钟,及竭舍净资慰劳外。(此为对外应行之事)再于此三日期间,集合缁素,启建庄严隆重之大道场,专为超度祈祷等实事。(此为佛教实际应行之真庆祝)圆瑛法师,及本会大众,多深表赞同。奈开会时,人数众多,忽遇一二未明佛法之人,以为启建道场,非庆祝之事,遂致此议难成,改作由各团体,或各个人个别举行。尤以佛教徒实行者多韬晦,任少数人主张办理。虽由大家筹款(储券)五六千万元之多,尽作慰劳等用,特恐社会外界,仍然无所见闻。森固老朽无能,除本会力筹慰劳金二百万元,森自竭所有筹五十万元,如数均交圆瑛法师转交外。只以言出必行,届时本会必须实行启建道场,念佛三天,超度各国阵亡将士,祈祷世界永久和平。故预先召集会议,筹备一切,至十月十日实行之。供牌位九座,正中所供:祈祷世界永久和平,人民同享自由幸福,普天同庆长生位。

 左供(四位用黄纸)

 佛光接引中华民国革命先烈诸大英灵同生净土之莲位

 佛光接引世界战争各国阵亡将士诸英灵同生净土莲位

 佛光接引世界戰爭各國被难人民诸幽灵同生净土莲位

 佛光接引法界之内四生六道九幽十类一切含灵同生净土之位

 右供(四位用红纸写)

 佛光普照中华民国万岁万岁万万岁之位

 佛光普照同盟各国最高领袖福寿康宁之长生禄位

 佛光普照中华民国最高领袖蒋主席福寿康宁长生禄位

 佛光普照中华民国军政党警文武长官福国利民长生位

 每日回向偈云,『愿将以此胜功德,普为自他求忏悔。本无国界与种族,怨亲平等皆回向。过去历年战争中,各国阵亡诸将士。以及被难人物等,同承佛力生安养。祈祷环球全世界,各国军民执政者。人人爱好真亲善,推诚相与无竞争。礼让兴行同互惠,风调雨顺庆丰盈。万邦协和四海安,亿万斯年乐太平。』每日参加念佛缁素,近二十人左右。灵岩山,已启建百八佛七,上海各寺院,凡知佛法利益者,亦多实行。反对举行者,只少数无知人耳。本会限于冗忙,故只实行三日,愧甚。 (下略——原刊略)

 摘自民国三十五年二月一日《弘化月刊》第五十六期,见《民国佛教期刊文献集成·补编》第七十卷第二十四页。

 下载DOC文档     微信分享